เรียงตาม 
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
(ราย)
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
เชียงใหม่ 2555 201,419 6,344
เชียงใหม่ 2556 296,723 9,059
เชียงใหม่ 2557 298,048 10,957
เชียงใหม่ 2558 298,714 11,709
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.