ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 3 จาก 3
จังหวัด
ปี
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
เนื้อที่เสียหาย (ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่
เชียงใหม่ 2559 550,731 548,704 2,027 641.5
เชียงใหม่ 2558 501,132 492,132 9,000 641.0
เชียงใหม่ 2557 571,080 565,167 5,913 649.0
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.