ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
จังหวัด
ปี
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
พื้นที่เสียหาย (ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่
เชียงใหม่ 2559 517,478 512,658 4,820 641.5
เชียงใหม่ 2558 496,341 487,341 9,000 641.0
เชียงใหม่ 2557 571,080 565,167 5,913 649.0
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.