ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรียงตาม 
เลือกรายการ
จังหวัด
ปี
รวมจำนวนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว (ครัวเรือน)
จำนวนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี (ครัวเรือน)
จำนวนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปรัง (ครัวเรือน)
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
(ราย)
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
เชียงใหม่ 2559 78,970 64,759 14,211 211,058 7,561
เชียงใหม่ 2558 73,154 63,779 9,375 298,714 11,709
เชียงใหม่ 2557 79,419 58,584 20,835 298,048 10,957
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.