ที่มา : สำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
หน้า 
 จาก 2
Records 1 ไปยัง 4 จาก 5
จังหวัด
ปี
รวมพื้นที่ปลูกข้าว
พื้นที่ปลูกข้าว
ในเขตชลประทาน
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
(ในเขตชลประทาน)
พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง
(ในเขตชลประทาน)
พื้นที่ปลูกข้าว
นอกเขตชลประทาน
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
(นอกเขตชลประทาน)
พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง
(นอกเขตชลประทาน)
พื้นที่ที่ได้รับน้ำ
จากแหล่งน้ำชลประทาน
เชียงใหม่ 2559 517,478 357,497 231,192 126,305 159,981 109,434 50,547 52,104
เชียงใหม่ 2558 550,937 435,973 336,199 99,774 114,964 99,774 15,190 63,197
เชียงใหม่ 2557 647,827 513,080 353,022 160,058 134,747 103,094 31,653 65,002
เชียงใหม่ 2556 697,600 533,330 361,203 172,127 164,270 116,214 48,056 51,247
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.