ที่มา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
จังหวัด
ปี
เนื้อที่ป่าไม้ทั้งหมดของจังหวัด
ร้อยละของเนื้อที่ป่าไม้ทั้งหมดของจังหวัดต่อพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 2558 9,678,957.2 70.0
เชียงใหม่ 2557 9,660,828.5 70.1
เชียงใหม่ 2556 9,573,349.7 69.5
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.