ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่
เรียงตาม 
Records 1 ไปยัง 4 จาก 4
ปี
จังหวัด
ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา
2559 เชียงใหม่ 92.6 20.5
2558 เชียงใหม่ 91.3 19.8
2557 เชียงใหม่ 90.4 19.2
2556 เชียงใหม่ 86.6 18.5
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.