เรียงตาม 
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 1 จาก 1
จังหวัด
ปี
รวมพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง
รวมพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง
พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง
(ในเขตชลประทาน)
พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง
(นอกเขตชลประทาน)
พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง
(ในเขตชลประทาน)
พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง
(นอกเขตชลประทาน)
เชียงใหม่ 2559/60 66,430 62,528 57,240 9,190 54,236 8,292
  2558/59 114,964 114,285 99,774 15,190 99,291 14,994
  2557/58 191,711 190,571 160,058 31,653 159,505 31,066
  2556/57 220,183 217,496 172,127 48,056 171,799 45,697
  2555/56 194,593 193,873 168,447 26,146 168,359 25,514
รวมทั้งสิ้น (COUNT=5)
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.