เรียงตาม 
เรียงตาม 
เรียงตาม 
เลือกรายการ
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 1 จาก 1
จังหวัด
ปี
รวมพื้นที่ปลูกข้าวทั้งสิ้น
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี
พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง
รวมพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งสิ้น
พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี
พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง
เชียงใหม่ 2559/60 506,435 440,005 66,430 497,776 435,248 62,528
  2558/59 544,875 429,911 114,964 539,098 424,813 114,285
  2557/58 647,827 456,116 191,711 641,453 450,882 190,571
  2556/57 697,600 477,417 220,183 677,031 459,535 217,496
  2555/56 692,215 497,622 194,593 679,109 485,236 193,873
©2017 Khajornt Rattanaburee. All rights reserved.