เรียงตาม 
เลือกรายการ
Records 1 ไปยัง 5 จาก 5
ด้าน
ปี
รายการสถิติทางการ
เนื้อที่เพาะปลูกข้าว
หน่วยนับ
ที่มา
เศรษฐกิจ 2556 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว 697,600 ไร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่
เศรษฐกิจ 2557 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว 647,827 ไร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่
เศรษฐกิจ 2558 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว 544,875 ไร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่
เศรษฐกิจ 2559 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว 506,435 ไร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่
เศรษฐกิจ 2560 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว 568,598 ไร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่
©2019 Khajornt Rattanauree. All rights reserved.