แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

"เน้นให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติร่วมกัน"
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเสนอ ดังนี้
สาระสำคัญของร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) มีเป้าประสงค์หลักคือ การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์การตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายในการพัฒนาในทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่) โดยมีเป้าหมาย ที่สำคัญ “ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติทางการไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: เกี่ยวกับแผนแม่บทสถิติฉบับที่ 2