แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

"เน้นให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติร่วมกัน"
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเสนอ ดังนี้
สาระสำคัญของร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) มีเป้าประสงค์หลักคือ การพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์การตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายในการพัฒนาในทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่) โดยมีเป้าหมาย ที่สำคัญ “ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติทางการไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสถิติของ ประเทศเพื่อ การวางแผนและติด ตามผลการพัฒนาระดับประเทศ และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาภาคีเครือข่าย เชิงนโยบาย การพัฒนาจุดประสานงานสำหรับดัชนีและตัวชี้วัดนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการสถิติจากข้อมูล การบริหารงานและสถิติจากการสำรวจและการเชื่อมโยงสถิติ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ การบูรณาการสถิติจากข้อมูลของ หนว่ยงานจากการสำรวจ และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสถิติระหว่างสาขาและเชื่อมโยงจากสถิติพื้นที่สู่สถิติรายการสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ จัดทำมาตรฐาน สถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน การส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติและการพัฒนา คุณภาพสถิติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การให้บริการสถิติที่สะดวกต่อการ เข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ สนับสนุนให้มีการนำเสนอในรูปสื่อดิจิทัลและพัฒนาแอปพลิเคชัน การให้บริการสถิติที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่มและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงสถิติด้วยมาตรฐานเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หน่วยสถิติ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะ บคุลากรที่ปฏิตงานด้านสถิติ ส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านสถิติ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้งนี้ ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ เน้นให้ความสำคัญกับ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติร่วมกัน โดย แสวงหาแนวทาง รูปแบบที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้สถิติ รวมทั้งการจัดทำดัชนีชี้วัดระดับนานาชาติ เช่น เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติในการติดตาม ประเมินผล ทั้งนี้ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ จะสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ